Educational

Tablexia

Applications for young people with dyslexia to support cognitive abilities.

60

Proč už nejsou schody v Potmě a proč jsou v Hlídce čtyři okna když tam byly dvě minulá verze byla lepší

User Rating: ( 204 ratings )

Screenshot Tablexia

Tablexia screenshot
Tablexia screenshot
Tablexia screenshot
Tablexia screenshot

  See Description

  Tablexia je aplikace na trénink kognitivních schopností dětí a mladých lidí s dyslexií. Je určena jak pro školy jako doplněk výuky, tak také pro pedagogicko-psychologické poradny a samozřejmě i pro samostatný rozvoj lidí s dyslexií.

  V současné verzi naleznete tyto herní moduly:
  Lupiči – trénink pracovní paměti
  Podle předem daného pravidla sleduje hráč řadu lidí vstupujících do banky a snaží se odhalit lupiče.

  Pronásledování – trénink prostorové orientace
  Hráč se snaží poskládat roztrhanou mapu s cestou do lupičova doupěte.

  Únos – trénink sluchového rozlišování
  Poté, co se detektiv osvobodí ze zajetí, snaží se vystopovat doupě lupičů. Protože měl při únosu zavázané oči, jeho jediným vodítkem jsou zvuky, které během únosu slyšel. Zvuky jsou slova, která jsou schválně vymyšlena jako variace písmen, se kterými mají osoby s dyslexií problémy.

  Hlídka – trénink zrakové paměti
  Úkolem hráče je pozorně sledovat dům a zapamatovat si, jaká okna se rozsvítila a v kolik hodin.

  Střelnice – trénink pozornosti
  V časovém limitu musí hráč sestřelením určité květiny, jejíž zadání se stále mění, nasbírat co nejvíce bodů.

  Potmě – trénink zrakové seriality
  Detektiv si musí naplánovat krok za krokem celou trasu, kudy půjde temným domem, než se vydá na cestu.

  Symboly – trénink zrakového rozlišování
  Úkolem hráče je v daném časovém limitu najít správné zlodějské značky na okolních domech.

  Místo činu – trénink sluchové paměti
  Ke správnému odehrání hry je potřeba si zapamatovat pohyb lupiče po místě činu podle zvukového záznamu.

  Herních modulů bude v blízké době přibývat, tak aby pokrývaly co nejvíce kognitivních schopností a mohly v budoucnosti sloužit také jako rozpoznávání těch funkcí, které má hráč nejvíce oslabené.

  V aplikaci najdete podrobné Statistiky o průběhu jednotlivých her, kompletně namluvenou Encyklopedii o dyslexii a Síň slávy se získanými trofejemi.

  ———
  Celý projekt vzniká jako open source a pod otevřenými licencemi GPL a Creative Commons v Laboratořích CZ.NIC.

  Tablexia is an application for training cognitive abilities of children and young people with dyslexia. It is intended for both schools as a learning supplement, as well as for pedagogical-psychological counseling and also for self-development of people with dyslexia.

  In the current release, see the following game modules:
  Raiders – training of working memory
  According to a predetermined rule follows the player a number of people entering the bank and try to uncover the robbers.

  Persecution – training spatial orientation
  The player tries to piece together the torn map with way into the den of robbers.

  Kidnapping – training auditory distinction
  After being freed from captivity detective trying to track down a den of thieves. Since the abduction was blindfolded, his only guide are the sounds heard during the kidnapping. The sounds are words that are deliberately conceived as a variation of letters with which people with dyslexia have problems.

  Patrol – training visual memory
  The player has to carefully watch the house and remember what windows lit up and at what time.

  Shooting range – Training of attention
  The time limit player must downing some flowers whose assignment is constantly changing, collect as many points.

  Dark – visual training seriality
  The detective must plan step by step the whole route, where to go dark house before she starts the trip.

  Symbols – training of visual distinction
  The player has at the given time limit to find the right brand thieves to neighboring houses.

  Scene – training auditory memory
  To play the game properly you need to remember the movement of the robbers after the scene by the sound recording.

  Gaming modules will grow in the near future, so as to cover as much cognitive ability and could in the future serve as a recognition of those functions that the player has the most weakened.

  The application provides detailed statistics about individual games, fully narrated Encyclopedia of dyslexia and Hall of Fame is obtained trophies.

  ———
  The project arises as open source and open under the GPL and Creative Commons in laboratories CZ.NIC.

  What’s New

  3.5
  * Přidána možnost náhrat vlastní profilovou fotografii.
  * Nová pravidla pro hru “Lupiči”.
  * Nové pořadí map ve hře “Pronásledování”.
  * Nová grafika ve hře “Hlídka”.
  * Menší opravy a vylepšení.

  App NameTablexia
  DeveloperCZ.NIC, z.s.p.o.
  RequirementsAndroid 4.2 and up
  Packagecz.nic.tablexia

  User reviews


  adam kriz April 12, 2017
  Proč už nejsou schody v Potmě a proč jsou v Hlídce čtyři okna když tam byly dvě minulá verze byla lepší


  Filip Hasa April 9, 2016
  Proč má účet neuvěřitelně dlouhé ID, které si člověkmusí někam napsat aby si mohl dohrát účet v případě nového telefonu. Proč není možné použít Google play či podobnou službu. Tez jsem nikde nenašel že by šel zrušit účet.


  Developer CZ.NIC, z.s.p.o. April 11, 2016 Dobrý den,
  děkujeme za reakci. ID je tak dlouhé, kvůli jeho jedinečnosti. Připravujeme synchronizaci pomocí QR kódu. Žádná z dostupných služeb nevyhovovala našim požadavkům na využití ve školách a speciálních pracovištích, kde jedno zařízení používá více dětí. Účet je možné zrušit při dlouhém stisknutí uživatele na úvodní obrazovce.Tým Tablexia


  Marek Lisý February 18, 2014
  Very nice, keep it up! (And don’t do linear screen moves too often, it makes me sick)…


  Maroš Rajnoch March 27, 2016
  great for every child

  Tags
  Close