Educational

Tam a sem s Myšákem! CZ Hra

Educational game with a story dubbed old children 5-7 years old, free for proven,

User Rating: ( 42 ratings )
Tam a sem s Myšákem! CZ Hra- image
Tam a sem s Myšákem! CZ Hra- image
Tam a sem s Myšákem! CZ Hra- image
Tam a sem s Myšákem! CZ Hra- image
Tam a sem s Myšákem! CZ Hra- image

  See Description

  Výuková hra připravená ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou STEP baví děti animovaným příběhem a rozmanitými úkoly. Pomáhá při rozvoji myšlení. Mezi hlavní benefity patří:
  1. Rozvoj prostrového vnímání
  2. Učení směrů (nejen vlevo, vpravo)
  3. Trénink paměti
  4. Cvičení zrakového rozlišování
  5. Podpora logického uvažování
  6. Animovaný příběh
  7. Český dabing
  8. Zpětná vazba pro hráče
  9. Opakovatelná hratelnost hry

  Ucelená část hry je přístupná ZDARMA pro ozkoušení. Zakoupení plné verze s kompletním odborně zpracovaným obsahem a bohatým animovaným příběhem je možné skrze aplikaci za cenu 120 Kč.

  Více o příběhu
  Ve volném pokračování oblíbené hry pro předškoláky Jdu do školy! má myšák Adam nelehký úkol – musí ohlídat smečku roboštěňátek. Ta jsou sice roztomilá, ale také ráda dovádí. Adam, který je konstruktérem a architektem, začne trochu litovat, že vzal psíky do svého ateliéru. Tam se mu totiž zatoulali. Pomůžete mu je najít? Český dabing je samozřejmostí.

  Hlavní hrdina myšák Adam provádí malého hráče bohatým příběhem a zadává mu jednotlivé úkoly. Též mu dává zpětnou vazbu při plnění zadání a případně rád ukáže, jak vyřešit úlohu správně. Ve hře je přes deset různorodých úkolů zaměřených převážně na prostorovou orientaci, ale též na zrakové vnímání, paměť etc. Dále aplikace obsahuje mezihry, při kterých si dítě může malovat, nechat štěňata aportovat, nebo je oblékat a zdobit.

  Hra pro předškoláky “Tam a sem s Myšákem” byla vytvořena ve společnosti TechSophia.

  Upozornění:
  ! Doporučujeme hrát v klidném prostředí a přesvědčit se, zda dítě dobře rozumělo zadání.
  ! Určeno především pro zařízení typu tablet. Na ostatních může velikost displeje ovlivnit kvalitu hratelnosti.

  Děkujeme za Vaši pozornost, dejte nám sem prosím do hodnocení vědět, jak se Vám a Vašim dětem naše výuková hra pro předškoláky líbila. Vaše názory nám velmi pomáhají při dalším rozvoji.
  Tým TechSophia

  Educational game prepared in cooperation with the pedagogicko-STEP entertains kids animated story and a variety of tasks. Assists in development thinking. The main benefits include:
  1. Development prostrového perception
  2. Learning directions (both left, right)
  3. Workout memory
  4. Practice visual distinction
  5. Support for logical thinking
  6th Animated story
  7th Czech dubbing
  8th feedback for players
  9. Repeat playability of the game

  An integral part of the game is available for FREE for a tried. Purchase the full version with complete expertly parsed content and rich animated story is made possible by the application for the price of CZK 120.

  More about the story
  In the free continuation of the popular games for preschoolers I’m going to school! Speckled Adam has a difficult task – they must keep an eye pack roboštěňátek. These are indeed cute, but also likes to frolic. Adam, who is a designer and architect, starts a little regret that it took the dogs into his studio. There he had strayed. Can you help him find them? Czech dubbing is commonplace.

  The hero Speckled Adam carried a small player rich story and entered his individual tasks. It also gives feedback during task performance and optionally happy to show you how to solve the task correctly. The game is over ten diverse tasks aimed mainly at spatial orientation, but also on visual perception, memory, etc. The application also includes interludes in which a child can paint, let the puppies retrieve, or dress up and decorate.

  Game for preschoolers “here and there with Mickey” was created in the company TechSophia.
   
  Notice:
  ! We recommend playing the quiet surroundings and see whether the child understood the task.
  ! Designed primarily for tablet-style device. On the other screen size may affect the quality of gameplay.

  Thank you for your attention, let us please come to the evaluation to know how you and your children enjoy our educational game for preschoolers liked. Your feedback will help in further development.
  team TechSophia

  App Name Tam a sem s Myšákem! CZ Hra
  Developer TechSophia
  Requirements Android 2.3 and up
  Package cz.techsophia.spatialorientation

  User reviews


  Tomas Hnilicka October 16, 2016
  Děti si hru velmi oblíbily, hrajeme ji spolu, líbí se mi, že je zároveň rozvíjí i baví. Doporučuji všem rodičům.

  Tags
  Tam a sem s Myšákem! CZ Hra User Rating: 4.5 ( 28 votes)
  Close